Tuesday, November 1, 2016

Flora Andhrika Part III -Eudicots Part 2


SANTALALES Berchtold & J. Presl 
XIMENIACEAE Horaninow
Scandent shrubs, axillary thorns+ in Ximenia; lamina venation palmate; inflorescence ± umbellate; C 4, 5, 8, 10, free; A (= and opposite C), 2 (3) x C, (adnate to C), nectary 0; G superior, style short to long; ovules "strikingly linear";Distribution Pantropical, warm temperate 
XIMENIA L.,
Ximenia americana L.,bili nekkera బిలినక్కెర, billa kakira,బిళ్ళకక్కిర, kaliva,కలివ,
kondanakkera,కొండనక్కెరnagari,నగరి,  nakkeera,నక్కెర, ooranakkera, ఊరనక్కెర
OLACACEAE R. Brown, nom. cons
Plant parasites; leaves distichous, margins entire; flowers small in cymes; K small,  persistent, accrescent in Olax , cupular, teeth ± inconspicuous, C valvate,-3 in Olax large and protecting bud, with adaxial hairs; stamens opposite C, fertile-3, staminodes 3-6, anthers basifixed; nectary+, flowers heterostylous; G [3], style +, stigma small; ovule 1/carpel fruit 1-seeded drupe ; seed coat crushed.
OLAX L.,
Olax scandens Roxb.,baapanamushti, బాపనముష్టి,boodanakkiri,బోదనక్కిరి   elka-nakira ఎలక నక్కిరి , kogitatigeకోగిట తీగ, kotikiకోతికి , kurpodur కురిపొదురు , kurposur కుర్పోసుర, muriki malle, మురికి మల్లె  nalla duradaనల్లదురద , nallavudathaనల్లుడత/నల్ల ఉడత  , nurikimalleనురికిమల్లె  tharagavepa,తరగవేప   thige nakkera,తీగ నక్కెర, udupunakkeriఉడుపు నక్కేరి , uduthanekkeraఉడత నక్కెర
 LORANTHACEAE Jussieu, nom. cons.
Stem parasites whose own stems form secondary points of attachment along the host stem. Leaves opposite, often rather thick and brittle (especially when dry) margin entire, venation inconspicuous. Flowers 4-5 merous; narrowly tubular and brightly colored - often red and/or orange - and lack much in the way of a calyx; Corolla lobes connate into tube, often split on 1 side; inflorescences of umbels, racemes, or spikes.the ovary is inferior and the fruits are fleshy. The flowers often have a bract/bracteole at the base and immediately to one side of the ovary. 
DENDROPHTHE Mart.,
Dendrophthoe cuneata (B.Heyne) G.Don,Dendrophthoe glabrescens (Blakely) Barlow, bajana భజన
 Dendrophthoe falcata (L.f.) Ettingsh.,badanika, బదనిక bajinika,భజానిక jiddu,జిడ్డు  vajinika,వజినికా  velagabadanika,వెలగబదనిక, yelingaఎలింగ  
SCURRULA L.,
Scurrula cordifolia (Wall.)G.Don., Scurrula parasitica L., Scurrula pulverulenta Wall.,(Rare)
TAXILLUS Van Tieg., 
Taxillus heyneanus Danser, badanika, బదనిక
 OPILIACEAE Valeton, nom. cons.
Root parasites, trees/ scandent shrubs; leaves, two-ranked, lack much in the way of venation, and may have small bumps because of the cystoliths. The flowers are small in almost catkin-like when young; axillary; there is only one perianth whorl. K very small, C free to ± connate The ovary is superior. nectaries alternating with A); G [2-5] (half inferior) stigma ± capitate.  
CANSJERA A.Juss.,
Cansjera rheedei J.F.Gmel.,balikomma,బలికొమ్మ   malli madugu,మల్లిమడుగు   nalla udatha,నల్లఉడత   naragonji, naragonjithige, నారగొంజితీగ   
Opilia amentacea Roxb.,baleekoma, balikomma,బలికొమ్మ korukuduthivva,కొరుకుడుతివ్వ   nalla udatha, నల్లఉడత patcha papati,పచ్చపాపటి   thellavudatha తెల్ల ఉడత, udatha chettuఉడతచెట్టు 
SANTALACEAE R. Brown, nom. cons.
Plants stem parasites; flowers small, 4-5-merous; hypanthium + or 0; calyx 0, usually a patch of hairs on corolla where stamens are inserted; nectary on inside of corolla; pollen various; G [2-5], inferior, odd member abaxial,  or placentation free central, stigma often capitate or lobed; ovules straight  oranatropous, or not distinguishable; fruit baccate 
OSYRIS L.,
Osyris quqdripartita Salz ex Decne,(Rare in VSKP, Chittoor dist.)
SANTALUM L.,
Santalum album L.bhadrasri,భద్రశ్రీ  chandanamu, చందనము gandhamu, గంధము harichandamu,హరిచందనము  manchigandhamu,మంచిగంధము 
shreegandhamu శ్రీ చందనముmalayajamu మలయజము  patiramu,పాటీరము  
VISCUM L.,

Viscum articulatum Burm.f.,badanika,బదనిక chettu bajiniki,చెట్టు భజినిక karra badanika,కర్రబదనిక, kattabadanikaకట్టె బదనిక  
Viscum monoicum Roxb. ex DC.,(Rare), badanika,బదనిక bajanika,భజినిక   kadisebadanika కడిసెబదనిక, kodisibhajinika,కొడిసెభజినిక  pulluriviపుల్లురివి 
Viscum orientale Willd., bajinika, భజినిక chandrabadanika,చండ్రబదనిక   kammi badanika,కమ్మి బదనికsundara badanika,సుందర బదనిక  
Viscum ramosissimum Wall. ex Wt., (Rare)
BALANOPHORACEAERichard, nom. cons.
Echlorophyllous yellow to red or brown root parasites; aerial stem arises from a collar-like structure borne at ground level.  Inflorescence ± capitate or spicate, terminal, axis racemose, inflorescence bracts peltate or clavate, subtending fascicles of flowers; flowers small, (monosymmetric); staminate flowers: bracts peltste-clavate or 0; P 0,or 34; stames equal, opposite to perianth lobes; carpellate flowers: P 0 or minute; staminodes 0; G [2, 3(-5)].
BALANOPHORA Forster,
Balanophora dioica R.Br. ex Royle (In VSKP dist.)
CARYOPHYLLALES Berchtold & J. Presl
PLUMBAGINACEAE Jussieu, nom. cons. 
Perennial herbs or shrubs, rarely climbers. Leaves simple, with broad bases and are frequently only shortly petiolate and with entire margins; flowers bisexual, regular, which have a relatively large, persistent, connate, ribbed, calyx; corolla contorted; stamens equal and opposite to petals; G [5], stigmas capitate or not; ovules single, funicle long and curled. 
PLUMBAGO L.,
Plumbago capensis L.,nallachitramulam, నల్ల చిత్రమూలం  (Cultivated);
Plumbago indica L., erra chitramulamu, ఎర్రచిత్రమూలం 
Plumbago zeylanica L., agnimatha,అగ్నిమాత  chithramoolamu, చిత్రమూలం, tellachitramulamతెల్ల చిత్రమూలం
POLYGONACEAE Jussieu, nom. cons.
ANTIGONON Endl.,  
Antigonon leptopus Hook. & Arn.,Coral vine, Honolulu creeper, Mexican creeper, Bride's tears, Chain-of-love, Hearts on a chain, Love-vine (Eng.); Pitchi bataani,పిచ్చి బఠాణి bataani puluబఠాణి పూలు 
PERSICARIA (L.) P.Miller.,
Persicaria barbata (L.)H.Hara,Bearded Knotweed, water milkwort (Eng.); kondamalleకొండమల్లె,, neeruganneru నీరుగన్నేరు .
Persicaria glabra ( Willd. ) M.Gómez,  Burada gogu బురదగోగు,neeru ganneru నీరుగన్నేరు.
Persicaria chinensis (L.) H. Gross; Persicaria hydropiper (L.)Delarbre; Persicaria nepalensis (Meisn.) Miyabe, Persicaria pulchra (Blume) Soják ; Persicaria strigosa (R.Br.) Nakai
POLYGONUM L.,
Polygonum plebeium R.Br.,Common knot weed (Eng.).chimatikuraచిమటి కూర
RUMEX L.,
Rumex vesicarius L.,(Cultivated)chukka kuraచుక్కకూర, chukkakuచుక్కాకు  
CARYOPHYLLACEAE Jussieu, nom. cons.
Mostly herbs with opposite, entire leaves; geotropic adjustments occur at the swollen nodes. Flowers arise in cymes; with clearly distinguishable calyx and corolla; corolla bilobed or clawed or absent; stamens 5 or 10; fruit 1-seeded indehiscent capsule.   
DRYMARIA Willd.,
Drymaria cordata (L.)Willd. ex Roem.&Schult., (Araku)
POLYCARPAEA Lam., 
Polycarpaea aurea Wight & Arn.,Bommasariబొమ్మసారి
Polycarpaea corymbosa (L.) Lam.,Oldman’s cap (Eng.); Bommasari బొమ్మసారి, Rajuma రజుమ
POLYCARPON L.,
Polycarpon prostratum (Forssk.)Asch.&Schweif.,
AMARANTHACEAE Jussieu, nom. cons.
Succulent, herbs or shrubs; they prefer dry or saline habitats. Nodes often swollen. Leaves often opposite; serrate. Flowers are small; have 1-3 carpels and 1-2 basal ovules. Perianth persistent, subfleshy. Stamens equal to the number of perianth segments. G [1-3(-6)], (subinferior). Fruits a circumscissile capsule, surrounded by scarious bracts and bracteoles; or drupe or berry closely invested by fleshy bract or perianth.

Presence of betalains, anthraquinones, (isoquiniline alkaloids), 6-7-methylene-dioxyflavonols, isoflavonoids +, soluble oxalate accumulation are common.  
ACHYRANTHES L.,
Achyranthes aspera L.,Prickly Chaff Flower, Chaff-flower, Crocus stuff, Crokars staff, Devil's horsewhip (Eng.); antisa,అంటిస  antisha,అంటీశ apamaargamu, అపామార్గము  dubbinachettu,దుబ్బిన చెట్టు,  pratyukpushpi,ప్రత్యుక్పుష్పి,Uttareni ఉత్తరేణి
 Achyranthes aspera var. pubescens (Moq.) M.Gómez,Bur weed, Chaff flower (Eng.); Pedda Vuttareniపెద్ద ఉత్తరేణి  Achyranthes bidentata Blume, Achyranthes longifolia (Makino) Makino, (New record); 
AERVA Forssk.,
Aerva javanica (Burm.f.) Juss. ex Schult.,maga beera, మగబీర,  pedda pindi, పెద్దపిండి  pindi kondaపిండికొండ   
 Aerva lanata (L.) Juss., guanabana,గౌణబాణ   kondapindiకొండపిండి,  pindi kura,పిండికూర   pindichettuపిండి చెట్టు , pindidonda,పిండిదొండ,pindikunda పిండికుండ  , pindipoolu,పిండిపూలు  thelaga pindi konda,తెలగపిండికొండ    thelaga pindikundaతెలగపిండికుండ,  Aerva sanguinolenta (L.) Blume, purititige,పురిటి తీగె  thelagapindiతెలగపిండి
ALLMANIA R. Brown ex Wight
 Allmania nodiflora (L.) R.Br. ex Wight, gurugu kooraగురుగు కూర 
ALTERNANTHERA Forssk.,
Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson,  Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze,  Alternanthera ficoidea (L.)Sm.,  Alternanthera paronychioides A.St.-Hil., Alternanthera  philoxeroides (Mart.) Griseb. ponnaganti koora పొన్నగంటికూర ,
Alternanthera pungens Kunth,mullga gutti,ముళ్లగుత్తి mullu ponna gantiముళ్లపొన్నగంటి    
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC.,madanaganti, మదనగంటి  ponnaganti kooraపొన్నగంటికూర,
 AMARANTHUS L.,
Amaranthus blitum L.,erratotakura,ఎర్రతోటకూర   pedathotakura,పెద్దతోటకూర  thellatoakura,తెల్ల తోటకూర
 thotakuraతోటకూర, Amaranthus caudatus L.,netakooraనేతకూర 
Amaranthus dubius Mart. ex Thell.,
Amaranthus gangeticus L., dantu , దంటు kamulu,కములు  tota kuraతోటకూర; Amaranthus graecizans L., chirikooraచిరికూర  
Amaranthus hybridus L.,dantu kooraదంటుకూర 
Amaranthus polygonoides L.,chiri koora,చిరికూర,Amaranthus polygamus L., doggali kura దొగ్గలికూర   
Amaranthus roxburghianus H. W. Kung,
 Amaranthus spinosus L.,erramullugoranta,ఎర్ర ములుగోరింట  ettamulugoranta,ఎట్టములుగోరింట   mulla thota-kura, mundlatotakura, ముళ్ల/ముండ్ల తోటకూర   nalla doggali,  నల్ల దొగ్గలి yerra mullu-gorintaఎర్రములుగోరింట 
 Amaranthus viridis L.,chilakathotakuraచిలక తోటకూర
Amaranthus tricolourL.,bhadara, భద్ర dantu koora,దంటు కూర  doggalikoora,దొగ్గలి కూర  erra doggali koora ఎర్ర దొగ్గలి కూర, kamulu,కములు koyyatotakoora,కొయ్య తోటకూర  perugu thotakoora,పెరుగు తోటకూర  sirukoora,సిరు కూర  thotakooraతోటకూర

ARTHROCNEMUM Moq.,
Arthrocnemum indicum Thw., (syn. Halosarcia indica (Willd.) Paul G.Wilson); barillakoyaluబారిల్లకోయలు,eelakura ఈల కూర, koyalu, కోయలు  quoioo కొయ్య , saakantipusaluసాకన్తి పూసలుkoyyapippaliకొయ్యపిప్పలి, pagadal chettu పగడాలచెట్టు  
ATRIPLEX L.,
Atriplex repens Roth,Atriplex hortensis L., mattubachaliమట్టు బచ్చలి, konda bachchali కొండ బచ్చలి  
BETA L.,  
Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang., palakపాల కూర , Beta vulgaris L. subsp. vulgaris beetroot బీట్రూట్ (Cultivated)
CELOSIA L.,
Celosia argentia var. spicata L.,erra kodi juttuthotta koora,ఎర్ర కోడిజుట్టుతోటకూర    gulugkura,గలుగుకూర   gunugu,గునుగు  gurugu,గురుగు  guruvu kura, గురువుకూర,kodi juttu chettu,కోడిజుట్టు చెట్టు, panchechettugurugu పంచ చెట్టు గురుగు , gurugu aaku,గురుగాకు  panchhettu పంచట్టు 
Celosia cristata L.,ettakodiyuttatotakuru,ఎర్ర కోడిజుట్టుతోటకూర   kodijuttutotakura కోడిజుట్టుతోటకూర
Celosia polygonoides Retz.,Eluka vuttareniఎలుక ఉత్తరేణి  
CHENOPODIUM L.,
Chenopodium album L.,chakravarthi koora,చక్రవర్తికూర, pappukura పప్పుకూర   Chenopodium murale L.;
CYATHULA Lour.,
Cyathula prostrata (L.) Blume(Rare in VSKP)
DIGERA Forssk.,
Digera muricata Mart.,chanchalikooraచెంచలికూర  
DYSPHANIA
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants(Rare)
GOMPHRENA L.,
Gomphrena celosioides Mart.,gaddi poolu, గడ్డి పూలు  Gomphrena globosa L.,
bandu malli,బొండుమల్లి   erra pagada banti, ఎర్రపగడ బంతి  rudraakshi,రుద్రాక్షి  thella pedda gorantaతెల్ల పొగడ గోరంట 
 Gomphrena serrata L.,Gaddi poolu గడ్డిపూలు.
NOTHOSAERVA Wight,
Nothosaerva brachiata (L.) Wight,pashaanabedi పాషాణబేది  
PSILOTRICHUM Blume, 
Psilotrichum  ferrugineum (Roxb.)Moq., (Rare in Godavari),Psilotrichum sericeum (J. König ex Roxb.) Dalzell
PUPPALIA A.Juss.,
Pupalia lappacea ( L.) A.Juss., Antreetha,అంత్రీత,   adavi vuttareni అడవిఉత్తరేణి ,  thella utthareni,తెల్లఉత్తరేణి  
 Pupalia lappacea var. lappacea, Unknown.erra utthareni,ఎర్రఉత్తరేణి   yerri chithramoolamయెర్రిచిత్రమూలం  
SUAEDA Forssk. ex. J.F.Gmel.,
Suaeda fruticosa Forssk. ex J. F. Gmelin, Suaeda maritima (L.) Dumort.,ila kura,ఇలకూర, vuppu chettu, ఉప్పు చెట్టు , revu kaadalu రేవు కాడలు  
 Suaeda monoica Forssk.,goilakuru,గోయిలకూర , ila kuraఇలకూర     goligura dubbuగోలిగూరదుబ్బు , goyyalakura, koyyalakoora,గొ/కొయ్యలకూర 
TRICHURIELLA Bennet,
Trichuriella monsoniae ( L.f.) Bennet,
LOPHIOCARPACEAE Doweld & Reveal,
Herbs; lamina not bifacial; K/P quincuncial; staminodes corolla like, many; A many, centrifugal; pollen trinucleate; obturator of hairs, fruit achene or loculicidal capsule.
CORBICHONIA Scop.,
Corbichonia decumbens (Forssk.)Exell(Prostrate purslane)rare
AIZOACEAE Martynov, nom. cons.
 Prostrate herbs; leaves opposite, fleshy, leaf base membranous and usually surround the stem. The flowers 5-merous, perianth members green outside and coloured inside; stamens 5 or 10, inferior and ovary is septate. Fruit opens on moistening as septal or other tissue swells. Distributed in tropical, sub-tropical, arid areas.  
SESUVIUM L.,
Sesuvium portulacastrum (L.) L., vangaressi koora వంగరేసికూర   
TRIANTHEMA L.,
Trianthema decandra L.,galijeru, గలిజేరుtella-galijeru,తెల్ల గలిజేరు
 Trianthema portulacastrum L.,ambatimaadu, అంబటిమాడు galijaeru, గలిజేరు tella-galijeru, తెల్ల గలిజేరు yerragalijeru ఎర్రగలిజేరు Trianthema triquetra Rottler & Willd.,  
GISEKIACEAE Nakai 
Prostrate herbs; leaves opposite; flowers white in  leaf-opposed, dichasial cymes; perianth lobes 5, quincuncial;  stamens 5-15, alternating with perianth; carpels 5, ovary superior, pseudapocarpous, opposite to perianth, styluli  present; fruit muricate achene.  
GISEKIA L.,
Gisekia pharnaceoides L.,Isuka daari kuraఇసుకదారికూర (Tel.)
NYCTAGINACEAE Jussieu, nom. cons.
Annual herbs to shrubs, or weak-stemmed trees, or lianas; leaves opposite; flowers 5 merous,  in cymose clusters; perianth connate, petal-like, valvate or contorted; stamens5, connate at base, ovary 3 celled, superior; fruit surrounded by perianth, achene or nutlet; covered by glands that produce a very sticky secretion. Isoflavonoids  present. Tropical in distribution.   
BOERHAVIA L.,
Boerhavia chinensis (L.) Rottb. Syn. B. repanda, theega mamidi,తీగమామిడి  atukumamidi అటుకమామిడి  , kannekomaliకన్నెకోమలి  
 Boerhavia diffusa L.,ambati madu,అంబటిమాడు    attukamaamidi,అటుక/అటికమామిడి, punarnava,పునర్నవ  yerra galijeruఎర్రగలిజేరు  
 Boerhavia erecta L.,adavi maamena,అడవి మామెన  ataka maamidi,అటక మామిడి  punarnava, పునర్నవ thella attikimaamidi తెల్ల అటికమామిడి, Boerhavia repens L.,
BOUGAINVILLEA Comm. ex Juss.,
Bougainvillea glabra Choisy, bogana malli,బోగన మల్లి kagithala puvvuకాగితాల పువ్వు 
 MIRABILIS L.,
Mirabilis jalapa L.,  bhadrakshi,భద్రాక్షి  batharachi,బాథరాచి   bhandrakanta, భద్రకాంత  chandrakaantha, చంద్ర కాంత   chandramalliచంద్ర మల్లి   
PISONIA L.,
Pisonia aculeata L.,embuddi, ఎంబుద్ది  kankiputri, కంకిపుత్రి  konkara putri,కొంకర పుత్రి   konki,కొంకి  kunkupootri,కంకు పుత్రి  lanja mundaku,లంజముండాకు   pisangiపిసంగి 
MOLLUGINACEAE Bartling, nom. cons.
Herbs or subshrubs with pseudo-verticillate leaves that often have scarious stipules; flowers that may be quite showy but which generally lack any corolline whorl; stamens 5-10, filaments connate basally; G(5), placentation axile, style short or 0; ovules 1 per carpel; fruit loculicidal capsule and seeds that lack an obviously long funicle.
GLINUS L.,
Glinus lotoides L.,chadrasi koora, చాదరాసికూర   thella poraku,తెల్లపొరకు   thella puniతెల్ల పుని 
 Glinus oppositifolius (L.) Aug.DC.,chayuntarashiaku,చేయుంత రాశిఆకు   chetarasikoora,చాదరాసికూర pilaka saareపిలక సారె 
MOLLUGO L.,
 Mollugo disticha Ser., Mollugo cerviana (L.) Ser.,
parpaataka, పర్పాటక parpadagum,పర్పడగం, parpatakamu,పర్పాటకము,   pichhu kaalu,పిచ్చుకాలు   verri chatarasiవెర్రి చాతరాశి 
  Mollugo nudicaulis Lam.,verrichaatharaashiవెర్రిచాదరాసి 
 Mollugo pentaphylla L.,
BASELLACEAE Rafinesque, nom. Cons  
Succulent vines or lianes; flowers small, inflorescence racemose; perianth 5, connate, stamens 4-9, often equal and opposite perianth members, adnate to them, basally connate; stigma capitate or lobed; ovule single; fruit an utricle, surrounded by persistent perianth.            
BASELLA L.,
Basella alba L., allu-batchhalla,అల్లు బచ్చలి  bachhali koora,బచ్చలి కూర  bachhalitheega,బచ్చలి తీగ  erraalubachhali,ఎర్ర బచ్చలి kaarubachhaliకుర్ర బచ్చలి,pedamattu,పెదముట్టు,   pedda bachaliపెద్ద బచ్చలి, polambachhaliపొలం బచ్చలి 
bachali,బచ్చలి  bachchali-kura,బచ్చలి కూర  karubachali,కూరబచ్చలి  
TALINACEAE Doweld 
Herbs to shrubs, underground parts often tuberous;  leaves simple, entire, flowers perfect, corolla quincuncial, stamens 15-25; G [3], ovary at least initially septate. Fruit baccate, mucilaginous.   
TALINUM Adanson,
Talinum fruticosum (L.) Juss.,ceylone batchali సిలోన్ బచ్చలి 
PORTULACACEAE Jussieu, nom. cons.
Succulent, annual, herbs; leaves opposite; leaf axils with hairs, bristles, and/or slender scales, sometimes short and inconspicuous;  flowers axillary, solitary or in terminal cymes. Tepals 4-8, connate; bracts and tepals deciduous, stamens twice the petals, G(5), semi inferior, and capsule circumscissile; seed with hilar aril.  
PORTULACA L.,
Portulaca grandiflora Hook., gaddi roja గడ్డి రోజా
 Portulaca oleracea L., boddupavilikoora, boddupavilikura,బొడ్డు పావిలి/పాయలి కూర   gangapavilikura,గంగపావిలి/పాయలి కూర, pappukura,పప్పుకూర   pedda pavali kura, పెద్దపావిలి/పాయలి కూర  
Portulaca pilosa L.,boddakoora బొద్దకూర  
 Portulaca quadrifida L.,goddupaavili koora, గొడ్డు పావిలికూర pavili,
పావిలి  payalaaku, పాయలాకు  peddapaavili, పెద్దపావిలి   sannapayal aaku,సన్నపాయలాకు    saunapappu, సన్న పప్పు saunapavili, సన్న పావిలి sunapailkuraసన్నపాయలి కూర  
 Portulaca tuberosa Roxb., boddi kura బొడ్డికూర, Portulaca umbraticola Kunth, Portulaca wightiana Wall. ex Wight&Arn.,
DROSERACEAE Salisbury
Droseraceae are insectivorous herbs usually with adaxially coiled or folded leaves and moderate-sized flowers; there are three carpels usually terminated by branched styles.
DROSERA L.,
Drosera burmanni Vahl,kannara moggaకన్నరమొగ్గ ,  Drosera indica L., 
TAMARICACEAELink, nom.cons
Woody, also xeromorphic; inflorescence racemose ; with small leaves and flowers; stamens = or 2x C or more, most connate at base into 5 bundles; fruit capsule; seeds hary.
TAMARIX L.,
Tamarix aphylla (L.)Karst., ettashirisaru,ఎట్టసిరసరయ  ettaverusaru,ఎట్ట వెరుసరు  farash,ఫరశ   lal-jhau,లాల్-ఝా   sarruసర్రు 
Tamarix dioica Roxb.,palivela,పలివెల,  palligi,పల్లిగి,   penpa పెంప Tamarix ericoides Rottl., dzane,జానె  pabbasa, పబ్బస pempaపెంప
Tamarix indica Roxb. erraisirusaru,ఎర్రియెరుసరు  errayerusaru,ఎర్రయెరుసరు  erusaruయెరుసరు ,  pakkiపక్కి , paliviపలివి , palligiపల్లీగి , prakke,ప్రక్కె  sirasarauశిరసార   
CACTACEAE Jussieu, nom. cons
Plant woody; stems stout and very fleshy, green, axillary areoles of spines and hairs present, and flowers that usually have an inferior ovary and many stamens and "petals"; the fruits are fleshy.
C3/CAM cycling; rays wide and tall; calcium oxalate as whewellite [CaC2O4.H2O]; 
CEREUS Mill.,
Cereus pterogonus Lem., Sepoyjemudu,సిపాయిజెముడు   Brahmajemuduబ్రహ్మ జెముడు  (Tel.).Cereus grandiflorus Mill., cemmarakasiచెమ్మరాకాసి    
HYLOCEREUS (A. Berger) Britton & Rose, 
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose,Brahma kamalamబ్రహ్మకమలం 
 NOPALEA Salm-Dyck,
Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck,
 OPUNTIA Mill.,
Opuntia dillenii (Ker Gawl.)Haw.,naga-dali, నాగ దళి, nagajemuduనాగజెముడు,   nagamalliనాగమల్లి ,  nagamullu,నాగ ముళ్ళు  papasalli పాపసల్లి   Opuntia elatior Mill.,
Opuntia monacantha Haworth, nagajemudu,నాగజెముడు 
Opuntia vulgaris Mill.,nagajemudu,నాగజెముడుnagadali,నాగ దళి Opuntia stricta(Haw.) Haw.,nagajemudu,నాగజెముడుnagadali,నాగ దళి,nagamullu,నాగ ముళ్ళు 
 CORNALES Dumortier  
CORNACEAE Berchtold & J. Presl, nom. cons.   
Trees and shrubs; leaves two ranked, often with entire margins, actinodromous venation. Flowers small, aggregated into compact inflorescences, all flowers open together. Flowers 4-10 merous, calyx small, connate, petals valvate, stamens opposite to sepals, anthers oblong, ovary inferior, crowned by a disc, 1-2 locular. Fruit 1-seeded drupe.
ALANGIUM Lam.,
Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin, ankolamu,అంకోలము  nallankolamu, నల్లఅంకోలముnallauduga,నల్లఊడుగ, uduga/ udugachettu,ఊడుగ /ఊడుగచెట్టు  urgu,ఉరుగు  uruఉరు 
visit: https://www.flickr.com/photos/140231536@N03/albums/72157664059310453
https://www.flickr.com/photos/45835639@N04/4681923067
ERICALES Dumortier
BALSAMINACEAE A. Richard, nom. cons.
Fleshy glabrous, herbs with more or less translucent stems; mucilage canals present; leaves simple, spiral, toothed. The flowers are strongly, vertically monosymmetric,  inverting during growth [resupinate];sepals 1-3, functionally abaxial sepal with prominent nectariferous spur, petals 5, when sepal 1, adaxial petal often with a sepaloid keel, lateral petals connate in pairs ; anthers connate and forming cap over stigma, filaments stout. Carpels 4, opposite to petals, style short, stigma fairly broad; ovules 1-several per carpel. The fruit is usually an explosively-dehiscent capsule with the walls inrolling from the base.
non-hydrolysable tannins, naphthoquinones present. 
HYDROCERA  Blume ex Wight & Arnott, 
Hydrocera triflora (L.) Wight & Arn., marsh henna
IMPATIENS L.,
Impatiens balsamina L.,Lingaakshipoolu, లింగాక్షి పూలు chilaka mukku pooluచిలక ముక్కు పూలు,kasi tummi,కాశి తుమ్మి  mudda gorintaముద్దగోరింట    Impatiens chinensis L., Impatiens  diversifolia Wall. ex Wight & Arnott, 
 Impatiens leschenaultii Wall.,konda chilakamukku pulu కొండచిలక ముక్కు పూలు, 
LECYTHIDACEAE A. Richard, nom. cons.
Trees; leaves spiral, in tufts at the ends of the branches, or the leaves are two-ranked and scattered along the stem; minutely stipulate, margins are serrate. The flowers are often large and have free petals. Stamens numerous (up to 1200) free to connate; when connate, they may form a complex, cochleate structure that obscures the style and top of the ovary. The ovary is inferior and crowned by the often persistent valvate calyx. Fruit berry. 
BARRINGTONIA J.R. Forster & J.G.A. Forster nom.cons,
Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.,kadmi కడిమి,  Kadam,కదం Kurpa,కూర్ప  kadapa కడప kanigi chettu,కనిగిచెట్టు   
CAREYA Roxb., nom. Cons,.
Careya arborea Roxb.,Kumbhiకుంభి, gadava,గాడవ , dudippaదూదిప్ప , araya అరయ, budada naedi  బుడత నేడి,  budda dharmiబుడ్డధర్మి   ,
COUROUPITA Aubl.,
Couroupita guianensis Aubl.,Nagalingam, నాగలింగం  shivalingam puluశివలింగం పూలు  
SAPOTACEAE Jussieu, nom. cons.
Shrubs or trees with milky latex; terminal buds small, naked with adpressed, brownish, hairs. Leaves simple, two-ranked, entire, secondary veins often rather close; exude copious gutta. Flowers anisomerous, in cymes or axillary  fascicles; sepals connate at base, persistent; petals 4-18, stamens equals petals in number, and opposite to petals, introrse to extrorse, staminodes  opposite to sepals; carpels with hairs on the inside of the ovary, placentation axile, style short, stigma punctate or minutely lobed, ovules 1-2 per carpel; fruit a berry or drupe; seeds large, hard, shiny, hilar scar large, white.
CHRYSOPHYLLUM L.,
Chrysophyllum roxburghii G.Don, 
ISONANDRA Wight,       
Isonandra villosa Wight,(Critically endangered) in Nellore dist.,
MADHUCA Ham. Ex Gmel.,
Madhuca longifolia(J.Koenig ex L.)J.F.Macbr, ippa,ఇప్ప  pinnayippa, పిన్నయిప్పsannaippa,సన్నిప్ప  sannayippa, సన్నయిప్ప  voorooippa ఊరూరిప్ప, Madhuca longifolia varlatifolia (Roxb.) A.Chev., syn. Bassia latifolia Roxb., Ippa,ఇప్ప,vippa విప్ప,adavi yippa అడవిఇప్ప   madhukamమధూకము, a advippa,అడవిప్ప   peddayippa,పెద్దఇప్ప   yeppaయెప్ప
Madhuca neriifolia (Moon)H.J.Lam., Syn. Bassia malabarica Bedd., aare,ఆరె peddaare, పెద్దఆరె   pullaare,పుల్లారె  pullagoddukura,పుల్ల గొడ్డుకూర  pullandanda,పుల్లందండ  pullanintaపుల్లనింట
MANILKARA Adanson,
Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard, Nimmi chettu,నిమ్మి చెట్టు  paala chettu,పాల చెట్టు  paala pandlu పాల పండ్లు,  manchi paala మంచి పాల,  putta paala పుట్ట పాల   
Manilkara roxburghiana (Wight) Dubard (Yerramala)
Manilkara zapota (L.) P.Royen,Seema ippachettu, సీమ ఇప్ప చెట్టు  sapota సపోటా 
MIMUSOPS L.,
Mimusops elengi L.,vakula, వకుళ  pogada/bogada పొగడ, kaesara కేసర  
XANTOLIS Raf.,
Xantolis tomentosa (Roxb.) Raf., (North coastal dist.)bejjurenబెజ్జురెం,  
EBENACEAE Gücke, nom. cons.
Trees, bark is black, hard; leaves simple, two-ranked, lamina margins entire; flat, dark-colored glands on the lower surface of the blade are common. Pedicels articulated; flowers imperfect, sepals connate, corolla contorted. Staminate flowers: stamens adnate to corolla, in two series, basifixed, anthers long, connective prolonged, pistillode present; carpellate flowers: staminodes present, style  divided; ovules 2/carpel, pendulous, apotropous; fruit a berry, Calyx persistent,accrescent; Naphthoquinones are common in the family. 
DIOSPYROS L.,
Diospyros chloroxylon Roxb.,Illindra యిలింద్ర,vullinda వులింద tellavulimidi,తెల్ల వులిమిడి  thogarika,తొగరిక  
 Diospyros ebenum J.Koenig ex Retz.,Karimara,కరిమెర  nallavaaludu, నల్ల వాలుడు Nallauti, నల్లవూటి  thumiki, తుముకి tuki తూకి  
 Diospyros melanoxylon Roxb.,Beedi Aaku, బీడీ ఆకు  Tuniki,తునికి,  tooki,తూకి    thumida,తుమిద  manchigata,మంచి గట  manchi tumiki,మంచి తుమికి nallatumiki,నల్ల తుమికి,;Diospyros malabarica (Desr.)Kostel, elosu, ఎలోసు etithummika,ఏటి తుమ్మిక  gaabu, గాబు neelithumiki,నీలి తుమికి  thinduki,తిందుకి  thubiki,తుబికి  thumiki chettu,తుమికి  thummika, thunduki
Diospyros malabarica
  Diospyros montana Roxb.,erragata,ఎర్ర గాత  jacadakondi, జగడ కొండి kakavulimidi, కాకి వులిమిడి  kakiulimera, కాకి వులిమెర muchi-tunki, మంచి తునికి mullatunki,ముళ్ల తుమికి  poodoomaddi,పూడూమద్ది  yerrigoda ఎర్రి గోడ 
 Diospyros neilgerrensis (Wight) Kosterm.,
 Diospyros ovalifolia Wight, Kukka tumiki  కుక్క తుమికి Diospyros vera (Lour.) A.Chev.,uti, వూటి  yerrutiయెర్రూటి  
PRIMULACEAE Borkhausen, nom. cons.,
Herbs to trees; leaves spirally arranged,  inflorescence racemose; C and A from common primordiaA = C [5], opposite Cstaminodes +, opposite K , ovary with several to many ovules and free-central placentation, style short, hollow, stigma ± capitate;  
AEGICERAS Gaertn.,
Aegiceras corniculatum (L.)Blanco,Dudumara డుడుమార, guggilam గుగ్గిలం   
ANAGALLIS L.,
Anagallis arvensis L.
ARDISIA Sw.,
Ardisia solanacea Roxb. adavi mayuri, అడవి మయూరం kaashineraedu, కాశీ నేరేడు  chilukarekka, చిలుక రెక్క konda bhogada,కొండబొగడ  konda mayur, కొండ మయూరం  kuntena chettu, కుంటెన చెట్టు pagada mulakaపగడ ములక 
 EMBELIA Burm.,
Embelia ribes Burm.f.vaividungalu,వాయువింగడాలు/వాయు విడంగాలు  vayi-vitangamu,వాయు వితంగము   vyivilangamu  వాయువిలింగము Embelia tsjeriam-cottam (Roem. & Schultes) DC.; Embellia villosa Wall. Ex. Roxb.;
SYMPLOCACEAE Desfontaines, nom. cons.
Shrubs or trees; leaves simple, alternate, serrate, exstipulate, often dry yellowish; inflorescens racemose; flowers small; pedicels articulated. The petals are only basally connate, there are often many stamens, and the ovary is inferior - indeed, the flowers look superficially rather like those of Rosaceae-Spiraeoideae-Pyrinae. The fruit is drupaceous and the stone has germination pores. 
SYMPLOCOS Jacq.,
Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore ( VSKP)budigane, బూదిగానె,  thellalodduga తెల్ల లొద్దుగ ;Symplocos racemosa Roxb., erralodduga, ఎర్రలొద్దుగ lodduga,లొద్దుగ,sapara సపర (This species is not found in A.P. But widely used in Ayurveda)  

EUASTERIDS
LAMIID/ASTERID I
ICACINALES van Tieghem 
ICACINACEAE Miers, nom. cons.
Evergreen trees or vines; tendrils are not strictly axillaryleaves opposite, entire, exstipulate. The flowers are small; pedicel articulated; K free to connate basally, C ± free; A free, filaments shorter than anthers; 1 carpel fertile. Fruit a drupe, compressed, ridged, longer than broad, the stones are variously ribbed or pocked.
 NATSIATUM Buch.-Ham.,
 Natsiatum herpeticum Buchanan-Hamilton ex Arnott, ,rare in E.Godavari
 PYRENACANTHA Hook.,
Pyrenacantha volubilis Wight in Hooker, rare in Nellore dist. 
 GENTIANALES Berchtold & J. Presl.
RUBIACEAE Jussieu, nom. cons.
Plant woody; herbs to trees; stipules interpetiolar, two pairs; toothed ±;leaves simple, opposite or whorled; inflorescences often thyrsoid, flowers often aggregated; flowers 4- or 5-merous; calyx small, aestivation open, corolla with early tube formation, (valvate); ovary inferior, nectary on top, placentation axile (to parietal), style usually well developed; fruit baccate, drupaceous or capsular. seeds 1-many. Tannins, anthraquinones from shikimic acid. 
List of species: 
ARGOSTEMMA Wall.,
Argostemma verticillatum Wall. In VSKP
BENKARA Tirvengadam,
Benkara malabarica (Lam.) Tirveng.,Pedalli,పెదల్లి  pedamalli పెడమల్లి  
CANTHIUM L.,
Canthium coromandelicum (Burm.f.) Alston,  Canthium parvifolium Roxb.,Carray cheddile (Eng.);Balusu,బలుసు china balusu,చిన్నబలుసు  nakkeri నక్కేరి , nalla balusu నల్లబలుసు 
CATUNAREGAM Wolf.,
Catunaregam spinosa (Thunb.) Tirveng.,Mountain Pomegranate, Spiny Randia, False guava, Thorny Bone-apple, Common emetic nut (Eng.); Manga, మంగ /మంగ చెక్క  madanamu chettu మదనము చెట్టు,mandaa, మండ, mangaara మంగార 
CERISCOIDES  Tirveng.,
Ceriscoides turgida (Roxb.) Tirveng., kokkita,కొక్కిట  kukka elaka కుక్క ఎలగ, mullukokkitaముళ్లకొక్కిట, thella elaka తెల్లఎలగ,thellakokkita తెల్లకొక్కిట, tuddumunga తుడ్డుమంగ , vettibikki,వెట్టి బిక్కి  yerrabikki ఎర్ర బిక్కి , yerribikkiఎర్రి బిక్కి  
CHASSALIA DC.,
Chassalia curviflora (Wall. ex Kurz) Thw. var. ophioxyloides (Wall.) Deb & Krishna; 
COFFEA L.,
Coffea arabica L.kaapivittulu, కాఫీకాఫీవిత్తులు  kafi, kapi,కాఫీ/ కాపీ are same,kapi it is a distorted wordఇది వికృతి   
DECCANIA Roth.,
Deccania pubescens var. candolleana (Wight & Arn.) Tirveng., Konda manga,కొండ మంగ  pedda manga పెద్ద మంగ (Tel.).
DENTELLA Forst. & Forst.,Dentella serpylifolia Wall.ex Craib., (Rare in Srikakulam)
Dentella repens (L.) J.R.Forst. & G.Forst., 
GALIUM L.,
Galium asperifolium Wall., 
GARDENIA Ellis.,
Gardenia gummifera L.f.,White emetic nut (Eng.)bikki, బిక్కి,  chinnabikki, చిన్నబిక్కి    chittamatta,చిత్తమట్ట 
 ,chittimitta,చిట్టిమిట్ట   chirubikki, చిరు బిక్కి  cittamalli,చిత్తమల్లి,  gaaraga,  గారగ , gaggaru,గగ్గురు  garagamoduga,  గరగ మోదుగ, garagamutiగరగ ముట్టి ,  kaaringuva, కారింగువ  manchi bikki, మంచి బిక్కి, thella manga తెల్ల మంగ Gardenia jasminoides J. Ellis,Gardenia, cape jasmine (Eng.); Saugandhikam సౌగంధికం, thota bikki తోట బిక్కి ;Gardenia latifolia Aiton ,aakubikki,ఆకుబిక్కి  adavi bikki, అడవి బిక్కిbikki, బిక్కి, iribiki,ఇరి బిక్కి, kaakiti chettu,కాకిటి చెట్టు 
  kaaringuva,కారింగువ kaka,కాక  kakeda,కాకెద  kakiti, కాకిటి kokkita కొక్కిత , kondabikki,కొండ బిక్కి   kondakokkita,కొండకొక్కిత,kondamangaకొండ మంగ , kurukiti, కూరుకిటి pedda bikki, పెద్ద బిక్కిpeddakaaringuva, పెద్ద కారింగువ  peddamangaపెద్ద మంగ , ratikokkita,రాతి కొక్కిత,   tharipi chettuతరిపి చెట్టు 
Gardenia resinifera Roth, bikki,బిక్కి, bonka bikkiబొంక బిక్కి,  yerribikki ఎర్రి బిక్కి karinguva,కారింగువ konda mangaకొండ మంగ , 
chinakaaringuva, చిన్నకారింగువ  thellakaaringuva,తెల్ల కారింగువthellamanga,తెల్ల మంగ  
GUETTARDA L.,
Guettarda speciosa L.,Beach gardenia, zebra wood (Eng.);penneeru,పన్నీరు  pannirchettu,పన్నీరు చెట్టు, pannirupushpa,పన్నీరు పుష్పం,  penneeru puvvu పన్నీరుపువ్వు 
GEOPHILA D.Don,
Geophila repens (L.) I.M.Johnst., very rare; reported by R.S.Rao;  
GYNOCHTHODES 
Gynochthodes umbellata (L.) Razafim. & B. Bremer,
HEDYOTIS L.
Hedyotis neesiana Arn., Rare in North circars,
 HALDINIA Ridsdale,
Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale,Haldu(Eng.) bandaaru,బండారు  betta ganapa,బట్టగణప daaduga,దాడుగ  kamba,కంబ,  pachaganapa,పచ్చగణప pasupukadamba,పసుపు కదంబ,  pasupukadimi,పసుపుకడిమి 
 redda kumba,రెడ్దకంబ, rudraganapa,రుద్రగణప  rudrakadapaరుద్రకడప 
HAMELIA Jacquin,
Hamelia patens Jacquin, Firebush, hummingbird bush, scarlet bush and redhead (Eng.) nichena kaneluనిచ్చెనకనెలు .
HYDROPHYLAX L.f.,  
Hydrophylax maritima L.f.,  
HYMENODICTYON Wall.,
Hymenodictyon obovatum Wall., Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabberley –(Nallamalai) bandaaru chettu,బండారుచెట్టు,  bandam,బందం, burijaభూరిజ , chedippa, చేదిప్ప , dudippa, దూదిప్ప  duvvudippaదువ్వుడిప్ప , manuvabillu మనువబిల్లు , pottaka పొట్టక ;
IXORA L.,
Ixora coccinea L.,bandhukamu, బంధూకము    bandhujivakamu,బంధుజీవకం,koranam కోరణం   korani,కోరాణి  mankana,మంకెన, manmathabanamu, మన్మథ బాణం nuru varahalu,నూరు వరహాలు, rama banamuరామ బాణం  Ixora finlaysoniana Wall. ex G.Don,Tella nuru varahaalu తెల్లనూరు వరహాలు;Ixora pavetta Andr.,Korivi,కొరివి, papidi  పాపిడి  
KNOXIA L.,
Knoxia sumatrensis (Retz.) DC.,kampu roddaకంపు రొడ్డ  Knoxia wightiana Wall. ex G.Don,
KOHAUTIA Cham. & Schlecht.,
Kohautia aspera (B.Heyne ex Roth) Bremek.,Kohautia gracilis (Wall.)DC., 
 LASIANTHUS Jack.,
Lasianthus truncates Bedd.,
MEYNA Link,
Meyna spinosa Roxb. ex Link; 
MITRACARPUS Zuccarini,
Mitracarpus hirtus (L.) DC.,Button weed, small squareweed, tropical girdlepod (Eng.)
 MITRAGYNA Korthals,
Mitragyna parvifolia (Roxb.) Korth., bettaganapa, బట్టగణప, botruga, బొట్రుగా  bottakadapa,బొట్టకడప bottakadimi బొట్ట కడిమి, neerukadimiనీరుకడిమి,  nir kadambu,నీరు కదంబము  pacha pasaraiపచ్చపసరి, pulakadimiపూల కడిమి, rudra ganapaరుద్రగణప, rudraksha-kambaరుద్రాక్షకదంబ  
MORINDA L.,
Morinda citrifolia L.;maddichettu,మద్ది చెట్టు  manajaparvetti, మానజపర్వేట్టి   mogali,మొగలి, molugu chettu, mulugu,మొలుగు  thogaru chettu,తొగరుచెట్టు,  thogarumogali తొగరు మొగలి , thogoda,తొగడ, toghurతొగురు   
 Morinda coreia Buch.-Ham.,bandamaddi, bundamaddi,బండమద్ది   chekka, maddiచెక్క మద్ది , mogaliమొగలి , moluguమొలుగు ,  togaruతొగరు,pavattari పవత్తరి,munja ముంజ  
 Morinda umbellataL. chiranji, చిరంజి, madditige, మద్ది తీగ,  molugutige, ములుగు తీగ , mulugudu,ములుగుడు   
MUSSAENDA L.,
Mussaenda erythrophylla Schumach. & Thonn., Mussaenda frondosa L., nagavalli, నాగవల్లి sribatiశ్రీబతి 
Nauclea orientalis (L.)L., Raja kadambamu రాజాకదంబం  
NEANOTIS Lewis.,
Neanotis calycina (Wall. ex Hook.f.) W.H.Lewis, Neanotis lancifolia (Hook.f.) W.H.Lewis,  Neanotis montholonii (Hook.f.) W.H.Lewis,
 NEONAUCLEA Merr.,
Neonauclea purpurea (Roxb.) Merr.;bagadaబగడ 
NEOLAMARCKIA Roxb.,
Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser,Rudrakshakadambam,రుద్రాక్షకదంబం   kadamba vrikshamకదంబ వృక్షం (Tel.). 
 OLDENLANDIA L.,
Oldenlandia affinis (Roem. & Schult.) DC., Oldenlandia attenuata (Willd.) M.R.Almeida, Oldenlandiaauriculata (L.)K.Schum., nela adavi aaku నేల అడవిఆకు, Oldenlandia corymbosa L.,verrinelavemu వెర్రి నేలవేము  Oldenlandia herbacea (L.) Roxb.verrinelavemu వెర్రి నేలవేము Oldenlandia ovatifolia (Cav.) DC., Oldenlandia pinifolia (Wall. ex G.Don)Kunz., rare in rampa, Oldenlandia stricta L., Oldenlandia umbellata L.,Chiruveruచిరువేరు (Tel.)
OPHIORRHIZA L.,
Ophiorrhiza hirsutula Wight ex Hook.f.,  Ophiorrhiza mungos L.sarpakshi, సర్పాక్షి sarpakshi-chettu, సర్పాక్షిచెట్టు sarpasicettu, sarpshe chettu, surpashechettu సర్పాశి/సర్పాశ చెట్టు  ; Ophiorrhiza rugosa Wall., 
PAEDERIA L.,
Paederia foetida L.,gombheyamagaruchettu, గొంభేయమగరు చెట్టు  gonthe mogaru chettu,గొంతెమగరు చెట్టు  sabiralachettu,సబిరాలచెట్టు,  savirelaసవిరాల 
PAVETTA L.,
Pavetta hispidula Wight&Arn.,  Pavetta indica L., duyipapata,దుయిపాపట kondapaapataకొండపాపట, kondapapariకొండ పాపరి ,  kondapipidiకొండ పాపిడి, lakkapapidiలక్క పాపిడి,  manchipapidi, mancipapata,మంచి పాపిడి/పాపట, naama paapata,నామ పాపట, nallapaapidi, నల్ల పాపిడి,noonepaapataనూనె పాపట,  papadiపాపిడి, papataపాపట, papatakammiపాపట కమ్మి , papatakommiపాపటకొమ్మి  paputta,పప్పుట, paputta vayruపప్పుటవైరు , parpiriపాపిరి , pavettaపవిట్ఠా , tapraటప్ర , tellapapata,తెల్లపాపట , thellapapidiతెల్ల పాపిడి
  Pavetta tomentosa Roxb. ex Sm.,duyipapata, దుయిపాపట   konda paapata,కొండపాపట  naam paapata,  నామపాపట, noogu kommiనూగు కొమ్మి , paapidi kommiపాపిడి కొమ్మి , papidiపాపిడి , tella papidiతెల్ల పాపిడి 
 PENTAS 
Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers,
PSEUDOMUSSAENDA Wernham,
 Pseudomussaenda flava Verdc; 
PSYCHOTRIA L.,
Psychotria monticola Kurz;
 PSILANTHUS Hook.f.,
 Psilanthus wightianus (Wall. ex Wight & Arn.) J.F.Leroy,
PSYDRAX Gaertn.,
Psydrax dicoccos Gaertn.,balasuబలుసు  naikinnaనక్కిన , nakkareniనక్కరేణి , nakkena, nakkini, nalla balasu, nallabalusuనల్ల బలుసు , naumpapalaనౌమ పాపల , niralliనీరల్లి RICHARDIA L.,
Richardia scabra L.;
RUBIA L.,
Rubia cordifolia L., chiranji, ciranji,చిరంజీ  mandastic,మండస్టిక్  mandertiమన్దేర్తి , manjishta,మంజిష్ఠ   manjistatigaమంజిష్ఠతీగ, thaamravalliతామ్రవల్లి 
SCYPHIPHORA Gaertn.,
Scyphiphora hydrophyllacea Gaertn, nara thanduga నారతండుగ    
SPERMACOCE L.,
Spermacoce articularis L.f., Spermacoce hispida L.madana, మదన madana budatha kaadaమదన బుడత కాడ , madana kaadaమదన కాడ, madana kattuమదనకట్టు , madana-ghettu, madanaghantiమదనఘంటి , madanagrandhi, మదనగ్రంథి  modina మొదన,
Spermacoce ocymoides Burm.f.,
 Spermacoce pusilla Wall., 
SPERMADICTYON Roxb.,
Spermadictyon suaveolens Roxb.; erramogi,ఎర్రమోగి, kondamuritidi కొండమూరితిది 
TAMILNADIA Tirveng.,
Tamilnadia uliginosa (Retz.) Tirveng. & Sastre,nalla kakisha,నల్ల కాకిశ, jama bikkiజామ బిక్కి 
 TARENNA Gaertn.,
Tarenna asiatica (L.) Kuntze ex K.Schum.,bommapaapata బొమ్మ పాపట , kommi కొమ్మి , kommupaapidi కొమ్మి పాపిడి , konda papidiకొండ పాపిడి , kondupaapataకొండు పాపట , kumiకుమి , papidi పాపిడి
THECAGONUM Babu,
Thecagonum pteritum (Blume) Babu ;
 WENDLANDIA   Bartling ex Candolle,
Wendlandia angustifolia Wight ex. Hook.f.;Wendlandia heynei (Roem.&Schult.) Santapau&Merchant, konku puccu,కొంకుపుక్కు, tellapuccu తెల్లపుక్కు Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC.,tellapuccuతెల్ల పుక్కు
Wendlandia notoniana Wall.,tellapuccuతెల్ల పుక్కు
Wendlandia tinctoria subsp. orientalis Cowan,
LOGANIACEAE Martius, nom. cons. 
Plant woody; herbs to trees; stipules interpetiolar, two pairs; toothed ±;leaves simple, opposite or whorled; inflorescences often thyrsoid, flowers often aggregated; flowers 4- or 5-merous; calyx small, aestivation open, corolla with early tube formation, (valvate); ovary inferior, nectary on top, placentation axile (to parietal), style usually well developed; fruit baccate, drupaceous or capsular. seeds 1-many. Tannins, anthraquinones from shikimic acid.   
BUDDLEJA L.,
 Buddleja asiatica Loureiro, 
MITREOLA DC.,
Mitreola petiolata (J.F.Gmel.) Torr. & A.Gray,
MITRASACME Labill.,
Mitrasacme indica Wight,
STRYCHNOS L.,
 Strychnos colubrina L., kavusukandiraకవుసుకందిర  , konsu-kandiraకొంసుకందిర, naagamushti,నాగ ముష్టి  nagamusadiనాగ ముసది ,tansoopaumతంసూపము , tigemushti తీగ ముష్టి 
Strychnos lenticellata A.W.Hill;Strychnos minor Dennst.,నాగ ముష్టి
Strychnos nux-vomica L.,mooshtiganga ముష్టిగంగ ,  moostighenzaముస్టిగింజ , mucidi,  mushidi chettu,ముషిడి చెట్టు, mushtiముష్టి, mushti-vittulu, ముష్టివిత్తులు ,  musini chettuముసిని చెట్టు ,  vishamushti విష ముష్టిStrychnos potatorum L.f.,andugu,అందుగు   chillaచిల్ల , chilla chettuచిల్ల చెట్టు, chilla-ginjalu,చిల్ల గింజలు, indugu,ఇందుగు  indupa,ఇందుప, induva,ఇందువ  katakamu,కటకం,  kattakami-chettuకట్టకామి చెట్టు ,  Strychnos wallichiana Steud. ex A. DC.,naga mushtiనాగ ముష్టి 
GENTIANACEAE Jussieu, nom. cons.
 Herbs to shrubs, plants glabrous, leaves sessile, usually connate with stems  basally; flowers 4-5-merous, "disc-like" structure between calyx and corolla, Corolla right-contorted, marcescent, (tube formation intermediate), nectary 0, G 2 collateral, style often short, stigma broadly 2-lobed or capitate, fruit a septicidal capsule; calyx often prominent; seeds small to minute.  
CANSCORA Lam.,
Canscora alata (Roth) Wall.chitti akchinata చిట్టి అక్షింత  , Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult.sankhapuspi,శంఖపుష్పి   Canscora heteroclita (L.) Gilg , Canscora pauciflora Dalz., Canscora perfoliata Lam.,
CENTAURIUM Hill
Centaurium centaurioides (Roxb.)Rolla Rao&Hemadri rare in E.Godavari 
ENICOSTEMMA Blume,
Enicostema axillare (Poir. ex Lam.) A.Raynal,nelagolimidi,నేల గొలిమిడి, nelagurugudu, నేల గురుగుడు nelaguli నేల గుళి , 
EXACUM L.,
 Exacum pedunculatum L., Exacum tetragonum Roxb., Exacum petiolare Griseb., 
HOPPEA Willd.,
Hoppea dichotoma Willd., 
SWERTIA L.,
Swertia angustifolia Buch.-Ham. var. pulchella (Buch.-Ham.ex D.Don) Burkill
APOCYNACEAE Jussieu, nom. cons
A number of taxa are climbers by twining, few are herbs or trees; latex copius, milky white; leaves simple and opposite. Flowers regular, appears extra axillary;  Corolla left-contorted, postgenital connation forming the upper tube[above the insertion of the anthers], corona also present in many species; anthers connivent, filament short; secondary pollen presentation is seen, pollen transported in foam; nectary separate the lobes, on outer wall of ovary, or 0; The two carpels are usually held together only by the swollen stylar head, adherent to anthers; Fruit a follicle, often diverge (if both are fertilized); seeds flattened with tufts of unicellular hairs at either end are common.

 tryptophane-derived, steroidal, indolizidine alkaloids, route II decarboxylated iridoids +, tanniniferous; 
AGANOSMA Blume,
Aganosma cymosa (Roxb.) G.Don,maalathi, malati,మాలతి Aganosma dichotoma K.Schum.,gudapalathige, గూడ పాలతీగ,   palamalleపాల మల్లె  
ALLAMANDA L.,
Allamanda blanchetii DC., Allamanda cathartica L.,allemandatheegaఅల్లె మండతీగ  
ALSTONIA R. Br.,
Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don, Alstonia neriifolia D. Don,  Alstonia scholaris (L.) R.Br.,daevasurippi, దేవసూరిప్పి,edaakulapaala,ఏడాకుల పాల  edaakulaponna ఏడాకుల పొన్న, edakula-ariti,ఏడాకుల అరిటి  elaaramu, ఎలారము  konda ganneruకొండ గన్నేరు , paalagaruda, పాల గరుడ 
Alstonia venenata R.Br., edakula pala,ఏడాకుల పాల gandu ganneru గండు గన్నేరు, pala ganneru పాలగన్నేరు;
ANODENDRON DC.,
Anodendron paniculatum DC.,
ASCLEPIAS L.,
 Asclepias curassavica L.,jilledu mandara,జిల్లేడు మందార,  agni jilleduఅగ్నిజిల్లేడు
 BRACHYSTELMA R.Br.,
Brachystelma glabrum Hook. f., Brachystelma volubile Hook.f., Brachystelma penchalkonensis(New record) ;Brachystelma nigidianum Raja Kullayisw, Sandhyar. & Pull., Kew Bulletin 71(50): 5. 2016,( new record)
 CALOTROPIS R. Brown,
Calotropis gigantea (L.) Dryand.jilledu-chettu,జిల్లేడు mandaramuమందారము ,arkamuఅర్కము , ekkeఎక్కే ,  nallajilleduనల్లజిల్లేడు, pachajilleduపచ్చ జిల్లేడు, raachajilledu, రాచ జిల్లేడు,  thellajilledu,తెల్ల జిల్లేడుusteఉస్తె  Calotropis procera (Aiton) Dryand.,erra jilledu,ఎర్రజిల్లేడు  jilledu,జిల్లేడు, mandaramu,మందారము nallajilleduనల్లజిల్లేడు
 CARALLUMA R. Brown,
Caralluma adscendens var. adscendens, Caralluma adscendens var. attenuata (Wight) Gravely & Mayur.(Flowers horizontal,1.5-2 cm across; stems 4-angled, angles acute), , Caralluma adscendens var. fimbriata (Wall.) Gravely & Mayur.,(Flowers drooping, 1-1.2 cm across; upper part of the stem rounded) kundetikommulu,కుందేటికొమ్ములు  
Caralluma indica (Wight &Arn.)N.E.Br., Caralluma stalagmifera C.E.C.Fisch., 
 Caralluma umbellata Haw.,kundelu kommulu, కుందేలుకొమ్ములు  kundetikommulu, kundina kommuluకుందేటికొమ్ములు  
 CARISSA L.,
Carissa carandas L., kali, కలి, kalikai,కలికాయ,kalivi,కలివి,  kalli,కల్లి  kalumi,కలిమి  kavila,కవిల, okalive ఓకలివి , pedda kalive,పెద్దకలివి   peddavaaka kaayaపెద్దవాక్కాయ, peddavakaపెద్ద వాక ,  vaakliveవాకలివి , vakaవాక ,  vakudu,వాకుడు  
Carissa spinarum L.,channakalavi,చిన్న కలివి  kale,కలే  kale kaayaకలేకాయ , kalimiకలిమి , vaaka kaayaవాక/వాక కాయ/వాక్కాయలు ,  wakirlu, వాకిర్లు  
 CASCABELA Ruf.,
Cascabela thevetia (L.) Lippold, ganneru,గన్నేరు, pachhaganneru, పచ్చగన్నేరుpasupugottalaganneru,పసుపు గొట్టాలగన్నేరు   suvarnaganneruసువర్ణగన్నేరు  
 CATHARANTHUS G.Don.,
Catharanthus pusillus (Murray) G.Don,billa ganneru,బిళ్ళగన్నేరు erri mirapa,యెర్రిమిరప   gaddipoolu,గడ్డిపూలు  gulvidi,గులివిడి  kanupoolaku,కణుపూలాకు  sukbanda,సుకబండ  sukka bommi,సుక్కబొమ్మి   
 Catharanthus roseus (L.) G.Don,Billa ganneru,బిళ్ళగన్నేరు, nithya kalyaniనిత్య కళ్యాణి  (Tel.).
CERBERA L.,
Cerbera odollam Gaertn., 
CEROPEGIA L.,
Ceropegia bulbosa Roxb.,batchali dumpa,బచ్చలిదుంప,  langatai,లింగతాయి  manchi mande,మంచి మండ,  nimmatayi, నిమ్మటాయి,  palatige,పాల తీగ,   tiyyamandeతియ్య మండ 
 Ceropegia candelabrum L.,bakkalimanda,బక్కలిమండ  pullamandaపుల్లమండ;  Ceropegia hirsuta Wight & Arn.,erragadda, ఎర్రగడ్డ    Pamuteega పాము తీగ ;  Ceropegia juncea Roxb., bella gada,బెల్ల గడ  bella manda,బెల్ల మండ , Ceropegia spiralis Wight, Ceropegia tuberosa Roxb.,.baccaimande, bachalimanda,బచ్చలిమండ bachchalimandu,బచ్చలిమందు  bachhalimanga,బచ్చలిమంగ,  bellamgadda,బెల్లగడ్డ   langatai,లింగతాయి nimmatai, నిమ్మటాయ్  pullamanda,పుల్లమండ  pullamanga dumpaపుల్లమంగదుంప    
 COSMOSTIGMA Wight,
Cosmostigma racemosum (Roxb.)Wight., 
CRYPTOLEPIS R.Br.,
Cryptolepis buchanani Roem. &Schult., adivipalatige,అడవిపాల తీగ gunji, గుంజి  gurugupalatigeగరుగు పాలతీగ ,  madanasekuమదనసేకు,  rokallipalaరోకలిపాల  , rutupalaరుతు పాల, rythupaala,రైతుపాల   Cryptolepis dubia (Burm.f.) M.R.Almeida,  
Cryptolepis elegans Wall ex. Don, gedesugandhapala,గేదె సుగంధపాల  malatiyaraluమాలతి యారాలు , paala theegaపాలతీగ  ; Cryptolepis grandiflora Wight;Cryptolepis sinensis Lour., pulla,పుల్ల  pala tiga పాలతీగ 
CRYPTOSTEGIA R.Br.,
Cryptostegia grandiflora Roxb. ex R.Br., ganta paala,గంటపాల rabbarutheegaరబ్బరుతీగ  CYNANCHUM L.,
Cynanchum callialatum Buch.-Ham. ex Wight, Cynanchum tunicatum (Retz.) Alston , 
DECALEPIS Wight & Arn.,
Decalepis hamiltonii Wight & Arn.,madina kommulu,మదినకొమ్ములు, maredu kommuluమారేడు కొమ్ములు
 DREGEA  E. Meyer,
Dregea volubilis (L.f.) Benth. ex Hook.f.,bandi-gurga,బండి-గురజ  bandiguri-ginja, బండిగురుగింజ, dudipaala, దూది పాల kommu paala,కొమ్ముపాల, paalakoora, పాలకూర  paalathige, పాలతీగ  pedda-gurjaపెద్దగురిజ  
GYMNEMA R.Br.,
 Gymnema decaisneanum Wight ,Gymnema sylvestre R.Br., bodaapathri,బోడపత్రి    podapathri,పొడ పత్రి , putla-podra పుట్ల పొద్ర,putla podara,పుట్ల పొడర puttapodara, puttapodraపుట్ట పొదర, puttapodamu పుట్ట పొడము  
HEMIDESMUS R.Br.,
Hemidesmus indicus (L.) R.Br. ex Schult.,adavipattitige,అడవిపత్తితీగ, adavippatitige,అడవిప్పతీగ   barrisugandhi,బర్రిసుగంధి,  gedasugandhiగేదె సుగంధి, mutthavapulagamuముత్తవ్వపులగం , nalla sugandhipaala, నల్లసుగంధిపాల, nannaari, నన్నారి paala sugandhi,పాలసుగంధి, pala-chukkam-deru,పల చుక్కందేరు,  sarasaparilla,సరసపరిల్ల  sugandapala,సుగంధిపాల thellasugandhipaalaతెల్లసుగంధిపాల  Hemidesmus indicus var. pubescens Hook.f.,sugandapala,సుగంధిపాల,gede sugandhi paalaగేదె సుగంధి పాల 
HOLARRHENA R.Br.,
Holarrhena pubescens Wall.,amkudu, అంకుడు  chedukodise, చేదుకొడిశ, chittipala చిట్టి పాల, codagopala, girimallike,గిరి మల్లిక indra,ఇంద్ర  indravrakshamuఇంద్ర వృక్షం, istarakupalaఇస్తరాకు పాల , jedlapala,జడల పాల  kakakodise, కాక కొడిశ , kalingamuకళింగము , kanithiకణితి , kodaga,కొడగ kodisa,కొడిశ  kodisepala,కొడిశ పాల, kolamukhi,కోలముఖి ,kolamukki,కోలముక్కి, kutajamuకుటజము , manupalaమాను పాల,  pala,పాల  palabariki,పాల బరికి , palakodisha,పాల కొడిశ  peddaankudu, peddankudu, పెద్దంకుడు , vistrakupalaవిస్తరాకు పాల 
aaku paala,ఆకు పాల   istaripala,ఇస్తరిపాల, palankudu,పాలంకుడు  palavareni,పాలవా రేణి  tedla pala,తెల్ల పాల  vrikshaka,వృక్షక  yavaphalaయవ ఫాల  
HETEROSTEMMA Wight & Arn.,
Heterostemma deccanense (Talb.) Swarup. & Mangaly,(Endemic to A.P) Heterostemma tanjorense Wight & Arn.;
 HOLOSTEMMA R. Br.,
Holostemma ada-kodien Schult., bandiguruvinda theega బండి గురివింద తీగ , dudipaalathige, దూది పాల తీగ, paalaguruguపాల గురుగు, paalajilledu,పాల జిల్లేడు  pala-gurji, పాల గురుజి, peyyi badduపెయ్యిబడ్డు   
 HOYA R.Br.,
Hoya pendula Wight & Arn.;Hoya ovalifolia Wight&Arn., palateega,పాల తీగ
ICHNOCARPUS R. Br.,
 Ichnocarpus frutescens (L.) W.T.Aiton, illukkatti,ఇల్లుక్కత్తి, karampala,కారంపాల   karra tivva,కర్రతివ్వ,   korampala,కోరంపాల, mani tivva,మానితివ్వ,  munthagajjanamu,ముంతగజ్జెనము, nallatige, నల్ల తీగ , paalatheega,పాల తీగ  paalathivva, పాల తివ్వ,  sahadeviసహదేవి 
 LEPTADENIA R.Br.,
Leptadenia reticulata (Retz.) Wight & Arn.,guttipaala,గుత్తిపాల, kalasa,కలశ  mukku thummudu,ముక్కుతుమ్ముడు paalathige, పాల తీగ
 MARSDENIA R.Br.,
 Marsdenia tenacissima (Roxb.) Moon,
 NERIUM L.,
Nerium oleander L.,  erraganneru,ఎర్రగన్నేరు, ganneruగన్నేరు, karaveeramu, కరవీరము  kasthooripatte, కస్తూరి పట్టె , 
OXYSTELMA R.Br.,
Oxystelma esculentum (L.f.) Sm.,chirupala,చిరుపాల, dudipala,దూది పాల,nelapala నేల పాల,  pinnapala పిన్న పాల , sepaసేప  
OIANTHUS Benth.,
Oianthus disciflorus Hook.f.;
 PENTALINON Voigt,
 Pentalinon luteum (L.) B.F.Hansen & Wunderlin,
PENTATROPIS Wight,
 Pentatropis capensis (L.f.) Bullock,chekruti-teeg, చేకుర్తితీగ  chekurthithivvaచేకుర్తితివ్వ , poda paalaపొద పాల ,  poolapaalaపూల పాల 
PERGULARIA L.,
Pergularia daemia (Forssk.) Chiov., chebira, చేబీర  chebura,చేబుర dustapucettu,దుష్టపు చెట్టు  dusthapu theega,దుష్టపుతీగ, guruti chettu,గురుటి చెట్టు  jistapu theega,జిష్టపుతీగ,  jittupaku,జిట్టపాకు, juttapu theegaజుట్టపు తీగ , juttu paakkuజుట్టు పాకు 
PLUMERIA L.,
Plumeria acuminata adavi-ganneru అడవి గన్నేరు, vada ganneru వాడగన్నేరు;   Plumeria alba L.,adavi-ganneruఅడవి గన్నేరు, daevaganneruదేవగన్నేరు, veyyivarahaalu వెయ్యి వరహాలు , Plumeria rubra L.,adaviganneru, అడవి గన్నేరుarhathaganneru అర్హతగన్నేరు, daeva ganneru,దేవగన్నేరు nuruvarahaaluనూరువరహాలు, vaadaganneruవాడ గన్నేరు , veyyivarahaaluవెయ్యి వరహాలుguttiganneruగుత్తిగన్నేరు,
 RAUVOLFIA L.,
Rauvolfia verticillata (Lour.)Baill., Rauvolfia tetraphylla L.,papatakuపాపటాకు, Rauvolfia serpentina  (L.) Benth. ex Kurz, dumparasna దుంప రసాయన , paathaalagandhiపాతాళ గంధి  , paathaalagaruda,పాతాళ గరుడ  patala ganiపాతాళ గని , patalagandhi పాటల గంధీ , patalagarudaపాటలగరుడ , sarpagandhiసర్ప గంధి, koriveru కొరి వేరు(In Warangal dist of Telangana it is called as Koriveru) 
 SARCOLOBUS Wall.,
Sarcolobus carinatus Wall.;pala boddy teega పాల బొడ్డి తీగ , 
 SARCOSTEMMA R. Br.,
Sarcostemma acidum (Roxb.) Voigt, palmakasturi,పల్మకస్తూరి, somalataaaku jemudu, సోమలతాకు జెముడు,aku jemudu,ఆకు జెముడు  dustappa tigaదుష్టపుతీగ ,kada jhemudu కాడ జెముడు , kondapala,కొండపాలpadmakaashtamu,పద్మ కాష్ఠము pandri jemmudu,పందిరి జెముడు  pula kada పూల కాడ , pulla jemudu పుల్ల జెముడు , pullathige పుల్ల తీగ , somalata, సోమలత  , teega jemudu తీగ జెముడు;
Sarcostemma brevistigma Wight., dustappatiga,దుష్టపుతీగ   eripulinga,ఎరిపులింగ  jigatshumoodoo,జిగటషుముడు, korakalli కొరకల్లి ,  kadujemudu,కాడుజెముడు   kondapala,కొండపాల   padmakashtam, పద్మ కాష్ఠము, pullajemudu,పుల్ల జెముడు  pullatige, పుల్ల తీగ somalataసోమలత, somamu సోమము , theegajamudu,తీగ జెముడు ,

Sarcostemma intermedium Decne., pullathige, పుల్ల తీగ, somalatha,సోమలత, tigejemuduతీగ జెముడుSarcostemma secamone(L.)Bennet, chirupaala,చిరుపాల  dudipaala,దూది పాల  nelapaala,నేల పాల  paalakikura, పాలకి కూర palakura,పాల కూర  pinnapaala,పిన్న పాల  sepaసేప  

SECAMONE R.Br.,
Secamone emetica (Retz.) R.Br. ex Schult., chirupaala,చిరుపాల
TABERNAEMONTANA L.,
Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult.,grandhitagarapu,గ్రంధితగరపు  nandivardhanamu,నందివర్ధనము   nandyavaraimuనంద్యవారిఁయము 
TELOSMA Coville.,
 Telosma pallida (Roxb.) Craib, Telosma cordata (Burm. f.) Merr.;alapaala,అలపాల  seethamanoharamuసీతామనోహరం  
TOXOCARPUS Wight & Arn.,
Toxocarpus kleinii Wight & Arn.,  Toxocarpus longistigma Wight & Arn. ex Steud. syn.Toxocarpus roxburghii Wight & Arn.(Endemic to A.P), 
TYLOPHORA R. Br.,
Tylophora fasciculata Buch.-Ham. ex Wight; Tylophora indica (Burm.f.) Merr.,gori palaగోరి పాల , jittuka theegaజిట్టుక తీగ  , kaakapaala,కాకపాల, kukkapaala,కుక్కపాల   kukkapaalatheega,కక్కపాల తీగ, kurinja,కురింజి  muttukumuttukoni,ముట్టుకు ముట్టుకోని, meka meyani aaku,మేక మెయ్యనిఆకు, nela tapire,నేలతాపిరి, podapatramu,పొడ పత్రము,  tellayadalaతెల్ల యడల , theega paalaతీగ పాల,  thellavedavela,తెల్ల వెదవేళ  thellayaadaalaతెల్ల యాదాల , verripaala,వెర్రి పాల  vettipala, వెట్టి పాల, vollu virupakuఒళ్ళువిరుపాకు;  Tylophora pauciflora Wight &Arn., Tylophora rotundifolia Buch.-Ham. ex Wight; 
VALLARIS Burm. f.,
Vallaris solanacea (Roth) Kuntze, chinna maalathi,చిన్నమాలతి   ginne maalathi,గిన్నెమాలతి, nagamalle,నాగమల్లి, nityamalle,నిత్య మల్లి, palamalletivva,పాల మల్లె తివ్వ  pedda malle,పెద్ద మల్లి , puttapodarayarala,పుట్టపొదరాయారాల    visalya karani, విశల్యకరణి.  
WRIGHTIA R. Br.,
Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.,adaviankudu,అడవి అంకుడు, kolamukhi,కోలముఖి   koyila mokiri,కోయల మొకిరి  paala, పాల  pala bariki,పాల బరికి  pedda paala,పెద్ద పాల  peddathedla paala పెద్ద తెడ్లపాల  poothi jilledu,పోతిజిల్లేడు, potla paala,పొట్లపాల, putta paalaపుట్టపాల, putta jilledu,పుట్ట జిల్లేడు  puttu cheyavalaru,పుట్టు చేయవరాలు, tella pala, తెల్ల పాల thedlapaala,తెడ్ల పాల  
 Wrightia indica Ngan(New record)Wrightia tinctoria R.Br., akupala,ఆకుపాల  amkudu, అంకుడుankid-kodisha,అంకుడి కొడిశ, chitaamulu, చిటాములు,chittankudu,చిట్టంకుడు, dodda paala chettu, దొడ్డ పాల చెట్టు doddi pala,దొడ్డి పాల  jeddapaala, జెడ్డ పాల,  kalinga-vittuluకళింగ విత్తులు , kodisha-vittulu,కొడిశ విత్తులు  kolamukhi,కోలముఖి   paala barankiపాల బరింకి ,  paalaveri, పాల వేరి paalumili,పాలుమిలి, pala-kordsha,పాల కొడిశ, palamukiపాలముఖి , palaparki, పాల పరికి,  palavariపాల వరి , palavereni,పాల వెరిని,  pulavara పాలవర , reppala chettu,రెప్పాల చెట్టు , tedlapala, తెడ్ల పాల 

SOLANALES Berchtold & J. Presl 
SPHENOCLEACEAE Baskerville 
Erect fleshy annuals of damp or flooded habitats with entire, spirally-arranged leaves and dense terminal spikes of small flowers with more or less inferior ovaries. The small fruits are circumsessile, the lid coming off just. Cortical air spaces+. Distribution: Pantropical.
SPHENOCLEA Gaertn.,
Sphenoclea zeylanica Gaertn.,
HYDROLEACEAE Edwards,
Annual herbs, growing near or even in water. Leaves small, flowers blue, sepals connate, corolla broadly campanulate, and an ovary with separate, more or less spreading styles, fruit septicidal capsule. Distribution:Tropical, warm temperate.    
HYDROLEA L.,
Hydrolea zeylanica (L.) J.Vahl,  neeli nakshathraluనీలినక్షత్రాలు
CONVOLVULACEAE Jussieu, nom. cons.
Plants vines, laticiferous to scarious; if indumentum is present it is silky. Leaves simple, alternate, entire, palmate venation. Flowers in dichasial cymes; Calyx persitent, quincuncial; corolla large, radially symmetric, contorti-plicate or induplicate-valvate aestivation and the five stamens are adnate to the tube. G(2), each loculus usually having two ovules. Fruits are brown and woody. Seeds are hard and shiny; exotesta with papillae or hairs. Homospermidine synthase +, (pyrrolizine alkaloids +), (ergoline alkaloids +
List of species:
ARGYREIA Lour.,
Argyreia arakuensis N.P.Balakr. Argyreia cuneata (Willd.) Ker Gawl.,  Argyreia cymosa (Roxb.)Sweet, Argyreia daltonii C.B.Clarke.Argyreia hirsuta Wight & Arn., Argyreia imbricata (Roth) Sant. & Patel errakuta ఎర్ర కూత  Argyreia involucrata C.B.Clarke; Argyreia kondaparthiensis P.Daniel & Vajr.
 Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer,chandrapaada,చంద్రపాద,chandrapala చంద్రపాల  , kakkita,కక్కిత,  kokkili, కొక్కిలి, kokkiti, కొక్కిటి తీగ, samudra pachha,సముద్రపచ్చ    samudrappaala,సముద్రపాల  thivvakkokkita తివ్వకొక్కిత, vrudda daaruవృద్ధ దారు;   Argyreia pilosa Wight & Arn., Argyreia roxburghii (Wall.) Arn. ex Choisy, Argyreia sericea Dalzell,Argyreia setosa(Roxb.)Choisy, maya tige,మాయతీగ   verriboddi-tigeవెర్రిబొద్దితీగ   
Argyreia nervosa
 BONAMIA Thouars,
Bonamia semidigyna (Roxb.) Hallier f. 
CONVOLVULUS L.,
Convolvulus arvensis L., Convolvulus rottlerianus Choisy;
CRESSA L.,
 Cressa cretica L., uppusanaga ఉప్పు శెనగ  
CUSCUTA L.,
Cuscuta campestris Yunck., Cuscuta hyalina Roth, Cuscuta reflexa Roxb.,bangaaru banti,బంగారు బంతి   lanjasavaramu లంజ సవరము ,  passithigaపాసితీగ  , savarapukaada, సవరపుకాడ, seethammapogu nooluసీతమ్మ పోగు నూలు , seethasavaramu,సీత సవరము , sitama purgonalu సీతమ్మపురిగొనలు 
ERYCIBE Roxb.,
Erycibe paniculata Roxb. putta palatige, పుట్ట పాల తీగ 
EVOLVULUS L.,
Evolvulus alsinoides (L.) L.,erra vishnukaraantha,ఎర్ర విష్ణు క్రాంత  nalla vishnukaraantha నల్లవిష్ణు క్రాంత  , vishnukarandi,విష్ణుకరంది vishnukraathamuవిష్ణు క్రాంతము,vishnukaathamu విష్ణుకాంతము vishnukrantiవిష్ణుక్రాంతి,  Evolvulus nummularius (L.) L.,akhuparni,ఆకుపర్ణి   
HEWITTIA Wight & Arn.,
Hewittia scandens (J. König ex Milne) Mabb.,
 IPOMOEA L.,
Ipomoea alba L.,naagaramukkatte,  నాగార ముక్కత్తె , panditivankaya పందిటి వంకాయ; Ipomoea aquatica Forssk.,thutikada,తూటి  కాడ , thutikoora తూటికూర;  Ipomoea barlerioides (Choisy) Benth.ex Clarke, Ipomoea batatas (L.) Lam.,  chilagadadumpa,చిలగడదుంప, genasu gadda,గెణుసు గడ్డ  kanda gadda,కంద గడ్డ,  mohanamu,మోహనము,  thella dumpa తెల్ల దుంప Ipomoea cairica (L.) Sweet,, Ipomoea carnea Jacq. subsp. fistulosa (Mart. ex Choisy) D.F. Austin,  pandiri thooti,పందిరి తూటి, Samudrapaala,సముద్ర పాల  rubber teegaరబ్బరు తీగ Ipomoea cheirophylla O'Donell,  bhuchakragaddaభూ చక్ర గడ్డ ,  chirugummudu,చిరి గుమ్ముడు  devakancanamu, దేవ కాంచనము  gummudu,గుమ్ముడు karkarukamuకర్కరుకము , matta-paltiga,మట్ట పాలతీగ , mettapalatige,మెట్ట పాలతీగ nallanelagummudu, నల్ల నేల గుమ్ముడు nelagummuduనేల గుమ్ముడు, palmodikkuపాలమోదిక్కు,   Ipomoea coptica (L.) Roth ex Roem. & Schultes, Ipomoea dichroa Choisy, Ipomoea eriocarpa R.Br., purititigeపురిటి తీగ Ipomoea hederifolia L.,kaashi rathnaalu కాశీరత్నాలు, Ipomoea hispida Zuccagni puritithige పురిటి తీగ ,  Ipomoea marginata (Desr.) Verdc., lakshmanaలక్ష్మణ , mettatuti,మెట్ట తూటి, purititigeపురిటి తీగ Ipomoea macrantha  (Kunth)G.Don,  Ipomoea mauritiana Jacq., matta-paltigaమట్ట పాలతీగ , nelagummuduనేల గుమ్ముడుboochakra gadda,భూ చక్ర గడ్డ  chirugummuduచిరు గుమ్ముడు, devakaanchanamu,దేవ కాంచనము , gummuduగుమ్ముడు, karkaarukamu కర్కారుకము , mettapaalathige,మెట్ట పాలతీగ nallanelagummu,నల్ల నేల గుమ్ముడు nelagummadi నేల గుమ్మడి , nelagummuduనేల గుమ్ముడు, nelakumbuduనేల కుంభుడు , paalamodikku పాలమోదిక్కుIpomoea maxima Don, metta thuti, మెట్ట తూటి, tella thuti తెల్ల తూటి Ipomoea nil (L.) Roth,jiriki,జిరికి ,  kollivittuluకొల్లి/కొల్లి విత్తులు;   Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl., golla jiddu aaku గొల్ల జిడ్డు ఆకు, nalla kokkita, nallakokkitaనల్ల కొక్కిత , Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br. var. pes-caprae ,baalabandithigeబాల బండి తీగ , baedathigeబేడ తీగ , bala banthi-tigeబాల బంతి తీగ , chevulapillithige, చెవులపిల్లి తీగIpomoea pes-tigridis L., chikunuvvu, చీకునువ్వు   mekamadugu, మేక మడుగు , puritikada,పురిటి కాడ  puritithige పురిటి తీగ , 
Ipomoea purga (WEND.) HEYNE bedigadda,బేడితీగ,bhedigaddaబేడిగడ్డ, Ipomoea purpurea (L.) Roth, karukolliకారుకొల్లి,  Ipomoea quamoclit L.,kaasirathnamu, కాశీ రత్నము , suryaratnamuసూర్య రత్నం,Ipomoea rubriflora O'Donell,  kasiratmanu,కాశీ రత్నము kasiratnalu కాశీరత్నాలు, Ipomoea rumicifolia Choisy,Ipomoea staphylina Roem. & Schultes, thendra teega తెండ్ర తీగ , Ipomoea turbinata Lag., mookathikaya మూకతి కాయ,  Ipomoea violacea L.,mettathooti,మెట్ట తూటి, nagarmukkatte,నాగార ముక్కత్తె panditivankaya పందిటి వంకాయ;Ipomoea wightii (Wall.) Choisy ;
JACQUEMONTIA Choisy,
Jacquemontia paniculata var. paniculata Hallier f., Jacquemontia paniculata (Burm. f.) Hallier f., Jacquemontia pentantha (Jacq.) G.Don,;
MERREMIA Dennst.ex Endl.,
Merremia aegyptia (L.) Urban,Elukajemudu ఎలుక జెముడు ,Merremia cissoides (Lam.) Hallier f., Merremia dissecta (Jacq.) Hall.f., Merremia emarginata (Burm.f.) Hall.f., toinnuatali, తోయన్నువతలి   yelaka jeevi aaku, ఎలక చెవి ఆకు, elikajemudu ఎలుక జెముడు; Merremia hederacea (Burm.f.) Hall.f., Merremia quinquefolia (L.) Hall.f., Merremia umbellata (L.)Hall.f.,chatakattutivvaచాట కట్టు తివ్వ , kappativva,కప్ప తివ్వ  verumalleవేరుమల్లె  Merremia tridentata (L.)
 Hallier f. సీతమ్మ సవరం,lanjasavaram లంజసవరం,seethamma jada,సీతమ్మ జడ   sunchumutthiసుంచు మూతి  Merremia vitifolia (Burm.f.) Hall.f.; 
OPERCULINA S. Manso,
Operculina turpethum (L.) Silva Manso; errategada, ఎర్ర తెగడ nallategada,నల్ల తెగడ,tegada,తెగడ tellatagadaతెల్ల తెగడ
RIVEA Choisy,
 Rivea hypocrateriformis Choisy, boddikoora, బొద్ది కూర , bodditigeబొద్ది తీగ , boorditigaబురిడి తీగ, dzungaru,జుంగారు  junjura,జుంజుర  neeruboddi,నీరు బొద్ది Rivea ornata (Roxb.) Choisy,; bodditigeబొద్ది తీగ
SOLANACEAE Jussieu, nom. cons.  
Herbs to shrubs, usually foetid;  branching sympodial; paired leaves adjacent on the stem are common; leaves simple to compound; branching/leaf insertion in inflorescence distinctive ; flowers 5 merous, weakly monosymmetric, sympetalous ; Corolla in twisted aestivation; median petal is in the adaxial position; anthers dehiscing by pores or the anthers as a group are connivent at the apex. calyx connate, persistent  and even enlarge in fruit. Ovary oblique, often pseudo-4-locular, placentae swollen, stigma capitate or peltate. The fruit is usually bicarpellate and is a septicidal capsule or a berry with flattened seeds. Distribution: World-wide.
hygroline alkaloids, oligosaccharides, (myricetin) +;  
List of species:
CAPSICUM L.,
Capsicum annuum L., galakonda,గాలకొండ  mirapa kaayi,మిరప కాయ  mirapa-singa మిరప సింగ, mirchi,మిర్చి, miriyapukaya,మిరియపు కాయ, sudmirapakayaసూది మిరపకాయ 
Capsicum frutescens L., aggi mirapa,అగ్గి మిరప, golkondamirapa గోల కొండ మిరప , konda mirapaకొండ మిరప, mirapa,మిరప, mirapakaya,మిరప కాయ, mirchi,మిర్చి, miriyapukaya, మిరియపు కాయ, simamirapakaiya,సీమ మిరప కాయ  sudimirapakaaya, sudimirapakaiyaసూది మిరపకాయ 
Capsicum annum L. var. grossum (L.) Sendt. - Sweet Paprika, Bell Pepper,kura mirapa కూర మిరప 
Capsicum minimum Roxb., kondamirapa,కొండమిరప, mirapakayaమిరప కాయ, miriyapukaaya,మిరియపు కాయ,sudimirapakaaya, సూది మిరపకాయ 
(Cultivated)
 CESTRUM L.,
Cestrum nocturnum L.,rerani రేరాణి 
 DATURA L.,
Datura innoxia Mill.ummetthaఉమ్మెత్త, Datura metel L.,duthooramu,దతూరము  maatulaputrakamu మాతులపుత్రకము ,  nala ummattha నల్ల ఉమ్మెత్త , tellaummetta,తెల్లఉమ్మెత్త  ummetthaఉమ్మెత్త,
Datura stramonium L.,  dutturamu,దతూరము nalla ummetthaనల్ల ఉమ్మెత్త, thellavumetthaతెల్లఉమ్మెత్త , ummetthaఉమ్మెత్త,;
LYCIANTHES
Lycianthes laevis (Dunal) Bitter,
 LYCOPERSICON Miller,
Lycopersicon esculentum Mill., simavanga,సీమ వంగ  thakkali, తక్కాళి karpoora vankaayi కర్పూర వంకాయ , thakkaali panduతక్కాళిపండు,tamota టమాటా  
 NICOTIANA L.,
Nicotiana tabacum L.,dhumrapatramu,ధూమ్ర పత్రము, pogaaku,పొగాకు,puvvaku పువ్వాకు(In Prakasham dist.)  tambakuతంబాకు(In Telangana) 
Petunia hybrids; 
PHYSALIS L.,
Physalis angulata L., kukka tomato కుక్క టొమాటో, Physalis lagascae Roem. & Schult.,/Physalis minima L., budama,బుడమ  budamakaya బుడమకాయ , budda బుడ్డ, budda gachiబుడ్డ గచ్చి , buddha bhushadaబుడ్డబూషడ, kunpati, కుంపటి Physalis peruviana L.budama,బుడమ buddabusaraబుడ్డబూషర , busarakaaya, బూసరకాయ , paambudda పాముబుడ్డ;
SOLANUM L.,
 Solanum americanum Mill, gajuchettuగాజు చెట్టు,  kaachi,కాచి, kaamanchi,  కామంచి , kaamakshi కామాక్షి , kanchipoondu,కంచిపండు, kasaka కాసక ,
Solanum anguivi Lam., adaviyuchinta అడవిఉచింత  , challa mulaga,చల్లములగ  chitti mulaga, చిట్టిములగ,  kaakimaachi,కాకి మంచి , kaki mulaga కాకి ములగ , mulla vankaaya ముళ్ల వంకాయ , nalla mulaka నల్ల ములక,thellamulakaతెల్ల ములక, usthakayaవుస్తకాయ , vankuduవాకుడు, varthaki వర్తకి ,
Solanum erianthum D.Don, budama,బుడమ, pittuపిట్టు, rasagadiరసగడి ,
Solanum giganteum Jacq., 
Solanum indicum L.,  adivi utchintaఅడవిఉచింత, challamulagaచల్లములగ, chittimulaga, చిట్టిములగ, kaka-machi, కాక మాచి,nallamulagaనల్ల ములగ , nallamulakaనల్ల ములక , tella-mulaka,తెల్ల ములక , usthakayaవుస్తకాయ 
Solanum melongena L. var. Melongena, chiruvanga,చిరువంగ   eruvangaఇరువంగ , hingudiహింగుడి , mettavangaమెట్టవంగ  ,  mulukaములక , neerwangkaiనీరువంకాయ  , nidupavanga, నిడుపు వంగ , nirettuvangaనీరెట్టువంగ  , vangaవంగ , vanga chettuవంగ చెట్టు , vankaaya, వంకాయ 
 Solanum pubescens Willd.adavimulagaఅడవి ములగ , kaashi usthe, కాశీఉస్తి,  ramesvaravusteరామేశ్వరఉస్తె  , rasangadi maanuరసగండి మాను , uste, ustekaya,ఉస్తె /ఉస్తె  కాయ , 
Solanum seaforthianum Andr., Solanum surattense Burm. f.,  challa mulaga,చల్లములగ   erri vanga, ఎర్రివంగ  nela mulaka,నేల ములక nela vakuduనేల వాకుడు, pinnamulakaపిన్న ములక, revatimunagaరేవటి మునగ, vakuduవాకుడు, vakudu mulama వాకుడుమూలమ  
Solanum torvum Sw.,konda vusti,  kondavuste,కొండఉస్తి,  usti ఉస్తి 
Solanum trilobatum L.,alarkapathram,అలర్కపత్రము, kondavuchinta కొండ ఉచింత ,  mundlamusthi ముండ్ల/ముళ్ల ముష్టి,tella usthi తెల్ల ఉస్తి,  uchchintaఉచింత, ustheఉస్తి
 Solanum incanum L., nidupu vanga,నిడుపువంగ, niru vanga నీరు వంగ , revati mulaga రేవటి ములగ , siru vangaసిరువంగ  
Solanum villosum Mill.;kovidaaraకోవిదార 
Solanum virginianum L.,challamulaga, చల్లములగ jidduvuste, జిడ్డుఉస్తె  kudaa,
కూడా  mulla vankaaya,ముళ్ల వంకాయ  nela mullaaku,నేల ముల్లాకు  nelamulaka,నేల ములక  nelamungaనేల మునగ nelavaakudu నేల వాకుడు , pinnamulaka పిన్న ములక , raama mulaga రామ ములగ , rammolakaరామ్మొలక , thellangelamulakaతెల్లంగెల ములక , thellavaakuduతెల్ల వాకుడు , vaartaaki వార్తకి , vakudu వాకుడు , vausteఉస్తె
WITHANIA Pauquy,
Withania somnifera (L.) Dunal, asvagandhi,అశ్వగంధి, dommadolu,దొమ్మ డోలు  pannirugada,పన్నీరు గడ్డ penneru -gadda,పెన్నేరుగడ్డ  penneru,పెన్నేరు   pillivattitige,పిల్లి వట్టి తీగ  pillivendramu,పిల్లి వేండ్రము, pulivendramu,పులి వేండ్రము  vaajigandha, వాజిగంధ   
(Cultivated as medicinal plant)   
                 BORAGINALESBerchtold & J. Presl, nom. cons.
The classification of families are done as per APG system of classification as per http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/; but the Plant list there is only one  family: Boraginaceae
BORAGINACEAE Jussieu, nom. cons.
Plants herbaceous; roughly hairy; the leaves are spiral; simple, with midvein alone obvious. Flowers solitary or in cymes; bracteoles 0; sepals free, persistent; corolla funneliform, lobes spreading, mouth with in pushings of corolla tube; ovary with secondary septae, placentation parietal, style gynobasic, hollow, stigma capitate, heterostyly +;  fruit a schizocarp, four nutlets which may be ornamented with hooks and various other projections.

 Pyrrolizidine alkaloids; silicon concentration common. Temperate to tropical in distribution.
CYNOGLOSSUM L.,
Cynoglossum zeylanicum (Vahl ex Hornem.) Thunb. ex Lehm.; kada anthrintaకాడఆంత్రిత 
ROTULA Lour.,
Rotula aquatica Lour.,pasanabhedaపాషాణబేది  
TRICHODESMA R.Br.,
Trichodesma indicum (L.) Lehm., gurragutti,గుర్ర గుత్తి   guvvagutti,గువ్వగుత్తి nelanakshathraనేలనక్షత్ర    ,Trichodesma indicum var.amplexicaule (Roth) T. Cooke, Trichodesma zeylanicum (Burm.f.) R.Br., pedda gurraguttiపెద్ద గుర్రంగుత్తి, vonte thoka ఒంటెతోక ,
HELIOTROPIACEAE Schrader, nom. cons.
Herbs, leaves simple, alternate, often scabrous; flowers 5-merous, in scorpioid cymes; C imbricate or with involute margins; A connate at apex; style much swollen apically- almost plug-like, stigma receptive only basi-laterally, the style is terminal. The fruit is often a schizocarp- drupe with 4, 1-seeded stones. 
HELIOTROPIUM L., 
Heliotropium bracteatum R.Br., Heliotropium curassavicum L., nela golividiనేల గొలివిడి, Heliotropium indicum L.,kodikki,కోడిక్కి   nagadantiనాగ దంతి,telukondi తేలు కొండి   ,Heliotropium ovalifolium Forssk., Heliotropium scabrum Retz., Heliotropium strigosum Willd.,
CORDIACEAE Dumortier, nom. cons.
Plants woody, rarely herbs; the bark is fibrous, and the twigs are whitish in color. Leaves spiral, scabrous. Flowers 4-or 5-merous, solitary or in sub-dichasial cymes; K valvate to open; C contorted; stamens 4; and the styles are twice branched and with capitate stigmas. The fruits are drupes, surrounded by a persistent and more or less accrescent calyx.
COLDENIA L.,
Coldenia procumbens L., bukkinaku,బుక్కినాకు  cheppu tattaku, చెప్పుతట్టాకు,,  hamsa padu, హంసపాదు 
CORDIA Dumortier, nom. cons ,
Cordia dichotoma G.Forst.,  bankanakkera,బంక నక్కెర,  banka,బంక botukaబొటుక , chinnabotuku చిన్న బొటుకు , chinnanakkera చిన్న నక్కెర , irkiఇరికి,  nakkera,నక్కెర/నక్కెన  , naravanjiనారవంజి  ,  pedda-botukuపెద్ద బతుకు , pedda-nakkera-chettuపెద్ద నక్కెర , urunakkera వూరు నక్కెర , virigi, విరిగి , vuddalakaఉద్దాలక,bankapallu బంక పళ్ళు,banka nakkena బంక నక్కెన, Cordia domestica Roth,  Cordia macleodii Hook.f. & Thomson, Cordia sinensisLam.,
Cordia monoica Roxb., botukukuraబొటుకు కూర , kichavirigiకిచ్చ విరి గి , kondavirigiకొండ విరిగి , nakkeraనక్కెర ,pachchabotukuపచ్చబతుకు,  panugeri,పునుగేరి  peddabotukuపెద్ద బతుకు, peddanakkaraపెద్ద నక్కెర, piyyagaru పియ్యగారు bankera బంకేర, , Cordia sebestena L., viraagi విరాగి ,
EHRETIACEAE Martius, nom. cons. 
Woody shrubs or trees, often the bark is fibrous, the twigs are whitish in color. The leaves are alternate, simple, pubescent or scabrous. The flowers 5-merous, small, in simple or dichasial cymes. K-valvate, C imbricate or inwards-folded, rotate; stamens 5;G(5) , placentation axile, and the style is once-divided, stigmas capitate. The fruits are drupes, surrounded by a persistent calyx.
EHRETIA P.Beauv., 
Ehretia acuminata R.Br., Ehretia aspera Willd., Ehretia laevis Roxb., adabukkuduఆడబుక్కుడు , alabukkuduఆలబుక్కుడు , bodidhi బోడిది , bokkadi, బొక్కడి , buri బూరి , chilla poku,చిల్ల పోకు,  giduguri, గీడుగురి, paladantamu,పాల దంతము  pedda pikka,పెద్ద పిక్క  pedda pulimaera,పెద్ద పులిమెర,  peddapichaka పెద్ద పిచక ,  pogada,పొగడ, pokachettuపోక చెట్టు , polimiriపొ లిమిరి ,  potubokkada,పోతు బొక్కడ   reddapulmera,రెడ్డ పులిమెర   seregadaసెరిగడ , shiragadam, శిర గడం , tella pisiniతెల్ల పిసిని , tellajuvviతెల్ల జువ్వి , , Ehretia laevis var. pubescens (Benth.) C.B. Clarke, Ehretia microphylla Lam.bapana buriబాపన బూరి, , barrankiబర్రంకి,  chepaku చేపాకు , gulpoleగూల్పోలి , nakkatoka నక్క తోక , nomu chettuనోము చెట్టు,numae munta నూనె ముంత , pitta pisinika పిట్ట పిసినిక, pichuka biraపిచ్చుకబీర ,guvvaku గువ్వాకు,
Continued on part IV.... Please visit 

No comments:

Post a Comment